دکترونوس شکورنیاز

دکترونوس شکورنیاز

معاون‌مدیرکل فناوری اطلاعات تامین اجتماعی