دکتر هادی ویسی

دکتر هادی ویسی

دبیرکنفرانس و دکترای هوش مصنوعی