دکترناهیدعرفانی

دکترناهیدعرفانی

مدیرعامل کیسان و متخصص هوش تجاری