دکترمهدی قانع

دکترمهدی قانع

دکترای‌سیستم های انرژی،معمارداده