دکترعباس سقایی

دکترعباس سقایی

استاد دانشگاه، مهندسی آماری و داده کاوی