دکترامیرحسن شاکری

دکترامیرحسن شاکری

متخصص‌زیرساخت‌فاوا ومراکزداده سازمانی