خسرو سلجوقی

خسرو سلجوقی

معاون‌فنی‌شورای‌عالی‌اطلاع‌رسانی‌كشور