درباره ما

غایت ارزش افزای این همایش ( کنفرانس ) شدت یافتن وحدّت بخشیدن به نیاز های توان زا به مدیران با استفاده از به کار گیری روش های شناخت تفکر سیستمی است .

در حین بازه زمان این گرد همایی اصول و مبانی ، ابزار تفکر سیستمی از طریق سخنرانی و مباحثه جا خواهدافتادو به این ترتیب شما به واکاوی و تغییر مدل های ذهنی خود در به دست آمدن درک عمیق تر و وسیع تر چالش های تحولات پیچیده سازمانی دعوت خواهید شد و آن گاه تحولات پیچیده سازمان خود را با موفقیت بیشتری پایش خواهید کرد .

این بستر ( پلتفرم ) پیشگامانه امکان آفرینش محیط یادگیری تجربی ، انعکاس تجارب شخصی ، گفت و گو رو در رو و اشتراک گذاری بینش های روز آمد را به وجود می آورد .

کارگاه های آموزشی کنفرانس هم وظایف بررسی علل ریشه ای و موانع و مداخلات پر فشار را برای ایجاد تغییر و تحولی که ثبات داشته باشد خواهند گفت و البته از سبک سازمان داری ( عادت ) ذهنی جدید هم درکی جامع به ارمغان خواهد آورد .پس بیایید تا باشید