هتل همای تهران:میزبان کنفرانس

هتل همای تهران:میزبان کنفرانس

نوشته شده در نویسنده 1133

باهمکاری مدیران محترم گروه هتل های هما وباتوجه به امکانات مناسب و سالن های مجهز، هتل همای تهران به عنوان میزبان برگزاری کنفرانس حرفه ای تحول دیجیتالی تعیین شد.

امیدواریم بتوانیم پذیرایی درشان مهمانان داشته باشیم.